Czas przeszły dokonany w języku niderlandzkim[wideo]

Lut 25, 17 Czas przeszły dokonany w języku niderlandzkim[wideo]

Opublikowane przez w Czas przeszły

    HEBBEN + gedaan Ik HEB gedaan.  Jij HEBT gedaan.  Hij/zij/het HEEFT gedaan.  Wij/jullie/zij HEBBEN gedaan  ZIJN + geweest Ik BEN geweest.  Jij BENT geweest.  Hij/zij/het IS geweest.  Wij/jullie/zij ZIJN geweest.      Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1 [wideo] Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Lista czasowników regularnych A do...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) część 1 [wideo+pdf]

Sty 19, 17 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) część 1 [wideo+pdf]

Opublikowane przez w Czas przeszły

150 czasowników regularnych najczęściej używanych w języku niderlandzkim. Pamiętajcie o regule ‘soft ketchup’ Lista czasowników regularnych A do P[pdf ] Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników regularnych A do P[pdf] werkwoord[infinitief]/ czasownik[bezokolicznik] Imperfectum / czas przeszły niedokonany Perfectum / czas przeszły dokonany  betekenis / znaczenie aanbellen belde aan aangebeld zadzwonić aankleden kleedde aan aangekleed ubierać się aanraken raakte aan aangeraakt dotknąć ademen ademde geademd oddychać afmaken maakte af afgemaakt kończyć antwoorden antwoordde geantwoord odpowiadać bedanken bedankte bedankt dziękować bedekken bedekte bedekt pokrywać bedoelen bedoelde bedoeld znaczyć beleven beleefde beleefd przeżyć bellen belde gebeld dzwonić beloven beloofde beloofd obiecać bereiken bereikte bereikt osiągnąć beschermen beschermde beschermd chronić beseffen besefte beseft realizować beslissen besliste beslist decydować bestellen bestelde besteld zamawiać betalen betaalde betaald płacić bevatten bevatte bevat zawierać bewaren bewaarde bewaard przechowywać beweren beweerde beweerd twierdzić bezorgen bezorgde bezorgd dostarczać bouwen bouwde gebouwd budować branden brandde gebrand palić się dansen danste gedanst tańczyć delen deelde gedeeld dzielić doden doodde gedood zabijać douchen douchte gedoucht brać prysznic draaien draaide gedraaid obracać, kręcić się drogen droogde gedroogd suszyć dromen droomde gedroomd marzyć drukken drukte gedrukt drukować,nacisnąć duwen duwde geduwd pchać eindigen eindigde geëindigd kończyć fietsen fietste gefietst jechać na rowerze fluisteren fluisterde gefluisterd szeptać gebeuren gebeurde gebeurd wydarzyć gebruiken gebruikte gebruikt używać gehoorzamen gehoorzaamde gehoorzaamd słuchać(być posłusznym) geloven geloofde geloofd wierzyć glimlachen glimlachte geglimlacht uśmiechać się gooien gooide gegooid rzucać groeien groeide gegroeid rosnąć halen haalde gehaald przynieść haten haatte gehaat nienawidzić herhalen herhaalde herhaald powtarzać herinneren herinnerde herinnerd przypominać hoesten hoestte gehoest kaszleć hopen hoopte gehoopt mieć nadzieję horen hoorde gehoord słyszeć huilen huilde gehuild płakać huren huurde gehuurd wynajmować kennen kende gekend znać klagen klaagde geklaagd narzekać klappen klapte geklapt klaskać kloppen klopte geklopt pukać knippen knipte geknipt ciąć knuffelen knuffelde geknuffeld przytulać koken kookte gekookt gotować kosten kostte gekost kosztować kussen kuste gekust całować leiden leidde geleid...

czytaj więcej

Przykładowe zdania z czasownikami nieregularnymi w czasie przeszłym[wideo]

Sty 27, 16 Przykładowe zdania z czasownikami nieregularnymi w czasie przeszłym[wideo]

Opublikowane przez w Czas przeszły

Przykładowe zdania w języku niderlandzkim. Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1 [wideo] Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Słowniczek już...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od N do Z część 2 [wideo]

Sty 06, 16 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od N do Z część 2 [wideo]

Opublikowane przez w Czas przeszły

Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku niderlandzkim część 2 Herhaal de werkwoorden hardop (pauzeer zelf de video) nemen onderwijzen ontbijten ontnemen ontvangen opblazen opnemen opschrijven opschuiven overlijden overwegen paardrijden rijden roepen ruiken schelden scheppen schijnen schrijven slaan slapen sluiten smelten snijden spreken springen staan stelen sterven strijden trekken terugkomen uitblazen uitgeven uittrekken uitvinden uitzenden vallen vangen veren vechten verbieden vergelijken vergeten vergeven verlaten verliezen vermijden vertrekken vinden vliegen vookomen voorlezen vriezen wegen weten wijzen winnen worden zien zingen zinken zitten zwemmen zwerven zwijgen Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od A do M część 1 [wideo]

Wrz 27, 15 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) sterke werkwoorden od A do M część 1 [wideo]

Opublikowane przez w Czas przeszły

Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku niderlandzkim część 1       Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników nieregularnych A do M[pdf już wkrótce] Słowniczek …. aankomen kwam aan aangekomen aansteken stak aan aangestoken aanwijzen wees aan aangewezen afbreken brak af afgebroken afhangen hing af afgehangen aflopen liep af afgelopen afnemen nam af afgenomen afsnijden sneed af afgesneden bedriegen bedroog bedrogen beginnen begon begonnen begraven begroef begraven begrijpen begreep Begrepen bestaan bestond bestaan besluiten besloot besloten bewegen bewoog bewogen bidden bad gebeden bijten beet gebeten blazen blies geblazen blijven bleef gebleven breken brak gebroken buigen boog gebogen doen deed gedaan doodgaan ging dood doodgegaan doorgaan ging door doorgegaan doorgeven gaf door doorgegeven dragen droeg gedragen drijven dreef gedreven drinken dronk gedronken duiken dook gedoken eten at gegeten fluiten floot gefloten gaan ging gegaan gedragen gedroeg gedragen genezen genas genezen genieten genoot genoten geven gaf gegeven glijden gleed gegleden graven groef gegraven hangen hing gehangen helpen hielp geholpen houden hield gehouden kiezen koos gekozen kijken keek gekeken klimmen klom geklommen klinken klonk geklonken knijpen kneep geknepen komen kwam gekomen krijgen kreeg gekregen krimpen kromp gekrompen kruipen kroop gekropen laten liet gelaten lezen las gelezen liegen loog gelogen liggen lag gelegen lijden leed geleden lijken leek geleken lopen liep gelopen moeten moest...

czytaj więcej

Czas przeszły niedokonany – onvoltooid verleden tijd(o.v.t.) czyli co to jest ‘t kofschip

Cze 23, 15 Czas przeszły niedokonany – onvoltooid verleden tijd(o.v.t.) czyli co to jest ‘t kofschip

Opublikowane przez w Czas przeszły

Zmiana kalendarza skłania czasem do melancholijnych spojrzeń w przeszłość, więc i ja dziś o piszę o przeszłości, tylko znacznie mniej melancholijnie, bo o gramatyce 😉 A konkretnie o czasie przeszłym niedokonanym – de onvoltooid verleden tijd (o.v.t.), nazywanym również het imperfectum. Kiedy używamy czasu przeszłego niedokonanego?  Gdy mówimy o wydarzeniach zakończonych w przeszłości, powtarzających się, o zwyczajach. Kiedy opowiadamy historie, zaczynamy w czasie teraźniejszym dokonanym (het perfectum – ik heb gedaan), ale cała reszta już jest w czasie przeszłym niedokonanym (o.v.t.). Jak budujemy czas przeszły niedokonany w języku niderlandzkim?  To zależy od czasownika. Jeśli ten jest nieregularny, trzeba po prostu wbić sobie do głowy jego odmianę, co wbrew pozorom nie jest takie trudne, gdyż nawet wśród czasowników nieregularnych widać pewne regularności 😉 A pełną listę tych czasowników można znaleźć tutaj. Jeśli natomiast czasownik jest regularny, dodajemy do rdzenia (de stam) końcówkę -de lub – te w liczbie pojedynczej i analogicznie -den lub -ten w liczbie mnogiej. Dla jasności kilka przykładów:  wensen – życzyć ik wenste jij wenste hij / zij/ het / u wenste wij wensten jullie wensten zij wensten horen – słuchać ik hoorde jij hoorde zij / hij / het / u hoorde wij hoorden jullie hoorden zij hoorden Proste, prawda? W sumie ten czas przeszły ma tylko dwie formy – jedną dla całej liczby pojedynczej i jedną dla całej liczby mnogiej.  Tylko skąd mamy wiedzieć, kiedy dodać -te a kiedy -de?  Tutaj służy pomocą ‘t kofschip.  Jak?  Sprawdźmy to w kilku krokach na przykładzie wyrazów: leven, rusten i luisteren.  1. Od bezokolicznika obcinamy końcówkę -en i mamy:  lev-,   rust-,   luister- 2. Czy ostatnia litera w wyrazie występuje wśród spółgłosek w słowie ‘t kofschip?  lev– ostatnia litera – v > nie rust– ostatnia litera  – t > tak luister– ostatnia litera – r > nie 3. Jeśli ostatnia litera występuje w słowie ‘t kofschip, dodajemy końcówkę – te.  rust + te = rustte 4. Jeśli ostatnia litera nie zawiera się w słowie ‘t kofschip, dodajemy końcówke -de. lev + de = leefde luister + de = luisterde W przypadku wyrazu leven zwodnicza może być odmiana, gdyż w czasie teraźniejszym powiemy przecież “ik leef” i widzimy wtedy literę “f”, która zawiera się w ‘t kofschip. Dlatego decydując o...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Cze 08, 15 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Opublikowane przez w Art2, Czas przeszły

150 czasowników regularnych Pamiętajcie o regule ‘soft ketchup’ Lista czasowników regularnych P do Z[pdf] Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) część 1 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników regularnych P do Z[pdf]      werkwoord[infinitief]/ czasownik[bezokolicznik]  Imperfectum / czas przeszły niedokonany  Perfectum / czas przeszły dokonany  betekenis / znaczenie proberen probeerde geprobeerd próbować proeven proefde geproefd próbować, degustować raken raakte geraakt dotykać redden redde gered uratować reiken reikte gereikt dosięgnąć reizen reisde gereisd podróżować rennen rende gerend biegać repareren repareerde gerepareerd naprawiać rollen rolde gerold toczyć rusten rustte gerust odpoczywać ruilen ruilde geruild wymieniać schaatsen schaatste geschaatst jeździć na łyżwach schommelen schommelde geschommeld huśtać się schoonmaken maakte schoon schoongemaakt sprzątać schreeuwen schreeuwde geschreeuwd krzyczeć schudden schudde geschud potrząsać schoppen schopte geschopt kopnąć slagen slaagde geslaagd zdać smaken smaakte gesmaakt smakować sparen spaarde gespaard oszczędzać spelen speelde gespeeld grać stemmen stemde gestemd głosować steunen steunde gesteund wspierać stofzuigen stofzuigde gestofzuigd odkurzać stoppen stopte gestopt zatrzymać straffen strafte gestraft karać studeren studeerde gestudeerd studiować sturen stuurde gestuurd wysłać tekenen tekende getekend rysować tellen telde geteld liczyć tennissen tenniste getennist grać w tenisa ziemnego toevoegen voegde toe toegevoegd dodać trouwen trouwde getrouwd brać ślub typen typte getypt pisać na komputerze uitleggen legde uit uitgelegd wyjaśniać uitnodigen nodigde uit uitgenodigd zapraszać veranderen veranderde veranderd zmieniać verbeteren verbeterde verbeterd poprawić, udoskonalić verdelen verdeelde verdeeld dzielić verdienen verdiende verdiend zarobić vergissen (zich) vergiste vergist pomylić (się) verhuizen verhuisde verhuisd przeprowadzać się vermoorden vermoordde vermoord zamordować vernielen vernielde vernield zniszczyć vernietigen vernietigde vernietigd zniszczyć veroorzaken veroorzaakte veroorzaakt powodować verspreiden verspreidde verspreid rozprzestrzeniać verstoppen verstopte verstopt zapchać versturen verstuurde verstuurd wysłać vertellen vertelde verteld opowiadać vertrouwen vertrouwde vertrouwd zaufać verwachten verwachtte verwacht oczekiwać verwennen verwende verwend rozpieszczać verwijderen verwijderde verwijderd usuwać verzamelen verzamelde verzameld zbierać vieren vierde gevierd świętować voelen voelde gevoeld czuć voorspellen voorspelde voorspeld przewidywać voorstellen stelde voor voorgesteld przedstawiać vormen vormde gevormd tworzyć, formować volgen volgde gevolgd śledzić vullen vulde gevuld wypełniać waarschuwen...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤