Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Cze 08, 15 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Lista 164 najczęściej używanych czasowników słabych(regularnych) w języku niderlandzkim część 2(pdf)

Lista czasowników od P do Z

heeft/is

is

.

lp.

Werkwoord [infinitief]/ czasownik [bezokolicznik]

Imperfectum / czas przeszły niedokonany

Perfectum / czas przeszły dokonany

betekenis / znaczenie

proberen

probeerde

geprobeerd

próbować

proeven

proefde

geproefd

próbować, degustować

raken

raakte

geraakt

dotykać

redden

redde

gered

uratować

reiken

reikte

gereikt

dosięgnąć

reizen

reisde

gereisd

podróżować

rennen

rende

gerend

biegać

repareren

repareerde

gerepareerd

naprawiać

rollen

rolde

gerold

toczyć

rusten

rustte

gerust

odpoczywać

ruilen

ruilde

geruild

wymieniać

schaatsen

schaatste

geschaatst

jeździć na łyżwach

schommelen

schommelde

geschommeld

huśtać się

schoonmaken

maakte schoon

schoongemaakt

sprzątać

schreeuwen

schreeuwde

geschreeuwd

krzyczeć

schudden

schudde

geschud

potrząsać

schoppen

schopte

geschopt

kopnąć

slagen

slaagde

geslaagd

zdać

smaken

smaakte

gesmaakt

smakować

sparen

spaarde

gespaard

oszczędzać

spelen

speelde

gespeeld

grać

stemmen

stemde

gestemd

głosować

steunen

steunde

gesteund

wspierać

stofzuigen

stofzuigde

gestofzuigd

odkurzać

stoppen

stopte

gestopt

zatrzymać

straffen

strafte

gestraft

karać

studeren

studeerde

gestudeerd

studiować

sturen

stuurde

gestuurd

wysłać

tekenen

tekende

getekend

rysować

tellen

telde

geteld

liczyć

tennissen

tenniste

getennist

grać w tenisa ziemnego

toevoegen

voegde toe

toegevoegd

dodać

trouwen

trouwde

getrouwd

brać ślub

typen

typte

getypt

pisać na komputerze

uitleggen

legde uit

uitgelegd

wyjaśniać

uitnodigen

nodigde uit

uitgenodigd

zapraszać

veranderen

veranderde

veranderd

zmieniać

verbeteren

verbeterde

verbeterd

poprawić, udoskonalić

verdelen

verdeelde

verdeeld

dzielić

verdienen

verdiende

verdiend

zarobić

vergissen (zich)

vergiste

vergist

pomylić (się)

verhuizen

verhuisde

verhuisd

przeprowadzać się

vermoorden

vermoordde

vermoord

zamordować

vernielen

vernielde

vernield

zniszczyć

vernietigen

vernietigde

vernietigd

zniszczyć

veroorzaken

veroorzaakte

veroorzaakt

powodować

verspreiden

verspreidde

verspreid

rozprzestrzeniać

verstoppen

verstopte

verstopt

zapchać

versturen

verstuurde

verstuurd

wysłać

vertellen

vertelde

verteld

opowiadać

vertrouwen

vertrouwde

vertrouwd

zaufać

verwachten

verwachtte

verwacht

oczekiwać

verwennen

verwende

verwend

rozpieszczać

verwijderen

verwijderde

verwijderd

usuwać

verzamelen

verzamelde

verzameld

zbierać

vieren

vierde

gevierd

świętować

voelen

voelde

gevoeld

czuć

voorspellen

voorspelde

voorspeld

przewidywać

voorstellen

stelde voor

voorgesteld

przedstawiać

vormen

vormde

gevormd

tworzyć, formować

volgen

volgde

gevolgd

śledzić

vullen

vulde

gevuld

wypełniać

waarschuwen

waarschuwde

gewaarschuwd

ostrzegać

wachten

wachtte

gewacht

czekać

wandelen

wandelde

gewandeld

wędrować

wensen

wenste

gewenst

życzyć

werken

werkte

gewerkt

pracować

weigeren

weigerde

geweigerd

odmówić

willen

wilde

gewild

chcieć

winkelen

winkelde

gewinkeld

robić zakupy
(nie spożywcze)

zeilen

zeilde

gezeild

żeglować

zetten

zette

gezet

postawić

zeuren

zeurde

gezeurd

narzekać

zoenen

zoende

gezoend

całować

zorgen

zorgde

gezorgd

opiekować się

zwaaien

zwaaide

gezwaaid

machać (do kogoś)

Już niedługo dla każdego czasownika będzie dodane przykładowe zdanie z zastosowaniem. Chcesz być poinformowany o tym zapisz się do Newslettera.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤