Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) część 1 [wideo+pdf]

Cze 09, 21 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) część 1 [wideo+pdf]

164 czasowniki regularne najczęściej używanych w języku niderlandzkim.

Pamiętajcie o regule ‘soft ketchup

Lista 164 najczęściej używanych czasowników słabych(regularnych) w języku niderlandzkim część 1(pdf)

heeft/is

is

.

lp.

Werkwoord [infinitief]/ czasownik [bezokolicznik]

Imperfectum / czas przeszły niedokonany

Perfectum / czas przeszły dokonany

betekenis / znaczenie

aanbellen

belde aan

aangebeld

zadzwonić

aankleden

kleedde aan

aangekleed

ubierać się

aanraken

raakte aan

aangeraakt

dotknąć

ademen

ademde

geademd

oddychać

afmaken

maakte af

afgemaakt

kończyć

antwoorden

antwoordde

geantwoord

odpowiadać

bedanken

bedankte

bedankt

dziękować

bedekken

bedekte

bedekt

pokrywać

bedoelen

bedoelde

bedoeld

mieć na myśli

beleven

beleefde

beleefd

przeżyć

bellen

belde

gebeld

dzwonić

beloven

beloofde

beloofd

obiecać

bereiken

bereikte

bereikt

osiągnąć

beschermen

beschermde

beschermd

chronić

beseffen

besefte

beseft

zdawać sobie sprawę z …

beslissen

besliste

beslist

decydować

bestellen

bestelde

besteld

zamawiać

betalen

betaalde

betaald

płacić

bevatten

bevatte

bevat

zawierać

bewaren

bewaarde

bewaard

przechowywać

beweren

beweerde

beweerd

twierdzić

bezorgen

bezorgde

bezorgd

dostarczać

bouwen

bouwde

gebouwd

budować

branden

brandde

gebrand

palić się

dansen

danste

gedanst

tańczyć

delen

deelde

gedeeld

dzielić

doden

doodde

gedood

zabijać

douchen

douchte

gedoucht

brać prysznic

draaien

draaide

gedraaid

obracać, kręcić się

drogen

droogde

gedroogd

suszyć

dromen

droomde

gedroomd

marzyć

drukken

drukte

gedrukt

drukować, nacisnąć

duwen

duwde

geduwd

pchać

eindigen

eindigde

geëindigd

kończyć

fietsen

fietste

gefietst

jechać na rowerze

fluisteren

fluisterde

gefluisterd

szeptać

gebeuren

gebeurde

gebeurd

wydarzyć

gebruiken

gebruikte

gebruikt

używać

gehoorzamen

gehoorzaamde

gehoorzaamd

słuchać (być posłusznym)

geloven

geloofde

geloofd

wierzyć

glimlachen

glimlachte

geglimlacht

uśmiechać się

gooien

gooide

gegooid

rzucać

groeien

groeide

gegroeid

rosnąć

halen

haalde

gehaald

przynieść

haten

haatte

gehaat

nienawidzić

herhalen

herhaalde

herhaald

powtarzać

herinneren

herinnerde

herinnerd

przypominać

hoesten

hoestte

gehoest

kaszleć

hopen

hoopte

gehoopt

mieć nadzieję

horen

hoorde

gehoord

słyszeć

huilen

huilde

gehuild

płakać

huren

huurde

gehuurd

wynajmować

kennen

kende

gekend

znać

klagen

klaagde

geklaagd

narzekać

klappen

klapte

geklapt

klaskać

kloppen

klopte

geklopt

pukać, zgadzać (się)

knippen

knipte

geknipt

ciąć

knuffelen

knuffelde

geknuffeld

przytulać

koken

kookte

gekookt

gotować

kosten

kostte

gekost

kosztować

kussen

kuste

gekust

całować

leiden

leidde

geleid

kierować,

prowadzić (np.do celu)

lenen

leende

geleend

pożyczać

leren

leerde

geleerd

uczyć się

leven

leefde

geleefd

żyć

luisteren

luisterde

geluisterd

słuchać

mailen

mailde

gemaild

wysyłać e-mail

maken

maakte

gemaakt

robić

mislukken

mislukte

mislukt

nie udać się

missen

miste

gemist

tęsknić

niezen

niesde

geniesd

kichać

noemen

noemde

genoemd

nazywać

oefenen

oefende

geoefend

ćwiczyć

omdraaien

draaide om

omgedraaid

odwrócić

ontsnappen

ontsnapte

ontsnapt

uciec

ontdekken

ontdekte

ontdekt

odkryć(wynaleźć)

ontkennen

ontkende

ontkend

zaprzeczyć

ontmoeten

ontmoette

ontmoet

spotykać

ontwikkelen

ontwikkelde

ontwikkeld

rozwijać

opbellen

belde op

opgebeld

zadzwonić

openen

opende

geopend

otwierać

overleggen

overlegde

overlegd

przedyskutować

overleven

overleefde

overleefd

przeżyć

pakken

pakte

gepakt

brać

pianospelen

speelde piano

pianogespeeld

grać na pianinie

pinnen

pinde

gepind

płacić kartą

plassen

plaste

geplast

siusiać

praten

praatte

gepraat

rozmawiać

1 komentarz

  1. Przydatne słownictwo. Polecam każdemu kto chciałby podszkolic swój Holenderski!!

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
¤