Czas przeszły niedokonany – onvoltooid verleden tijd(o.v.t.) czyli co to jest ‘t kofschip

Cze 23, 15 Czas przeszły niedokonany – onvoltooid verleden tijd(o.v.t.) czyli co to jest ‘t kofschip

Opublikowane przez w Czas przeszły

Zmiana kalendarza skłania czasem do melancholijnych spojrzeń w przeszłość, więc i ja dziś o piszę o przeszłości, tylko znacznie mniej melancholijnie, bo o gramatyce 😉 A konkretnie o czasie przeszłym niedokonanym – de onvoltooid verleden tijd (o.v.t.), nazywanym również het imperfectum. Kiedy używamy czasu przeszłego niedokonanego?  Gdy mówimy o wydarzeniach zakończonych w przeszłości, powtarzających się, o zwyczajach. Kiedy opowiadamy historie, zaczynamy w czasie teraźniejszym dokonanym (het perfectum – ik heb gedaan), ale cała reszta już jest w czasie przeszłym niedokonanym (o.v.t.). Jak budujemy czas przeszły niedokonany w języku niderlandzkim?  To zależy od czasownika. Jeśli ten jest nieregularny, trzeba po prostu wbić sobie do głowy jego odmianę, co wbrew pozorom nie jest takie trudne, gdyż nawet wśród czasowników nieregularnych widać pewne regularności 😉 A pełną listę tych czasowników można znaleźć tutaj. Jeśli natomiast czasownik jest regularny, dodajemy do rdzenia (de stam) końcówkę -de lub – te w liczbie pojedynczej i analogicznie -den lub -ten w liczbie mnogiej. Dla jasności kilka przykładów:  wensen – życzyć ik wenste jij wenste hij / zij/ het / u wenste wij wensten jullie wensten zij wensten horen – słuchać ik hoorde jij hoorde zij / hij / het / u hoorde wij hoorden jullie hoorden zij hoorden Proste, prawda? W sumie ten czas przeszły ma tylko dwie formy – jedną dla całej liczby pojedynczej i jedną dla całej liczby mnogiej.  Tylko skąd mamy wiedzieć, kiedy dodać -te a kiedy -de?  Tutaj służy pomocą ‘t kofschip.  Jak?  Sprawdźmy to w kilku krokach na przykładzie wyrazów: leven, rusten i luisteren.  1. Od bezokolicznika obcinamy końcówkę -en i mamy:  lev-,   rust-,   luister- 2. Czy ostatnia litera w wyrazie występuje wśród spółgłosek w słowie ‘t kofschip?  lev– ostatnia litera – v > nie rust– ostatnia litera  – t > tak luister– ostatnia litera – r > nie 3. Jeśli ostatnia litera występuje w słowie ‘t kofschip, dodajemy końcówkę – te.  rust + te = rustte 4. Jeśli ostatnia litera nie zawiera się w słowie ‘t kofschip, dodajemy końcówke -de. lev + de = leefde luister + de = luisterde W przypadku wyrazu leven zwodnicza może być odmiana, gdyż w czasie teraźniejszym powiemy przecież “ik leef” i widzimy wtedy literę “f”, która zawiera się w ‘t kofschip. Dlatego decydując o...

czytaj więcej

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Cze 08, 15 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 [wideo+pdf]

Opublikowane przez w Art2, Czas przeszły

150 czasowników regularnych Pamiętajcie o regule ‘soft ketchup’ Lista czasowników regularnych P do Z[pdf] Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) część 1 Czas przeszły  – czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2 Czas przeszły  – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2 Lista czasowników regularnych P do Z[pdf]    werkwoord[infinitief]/ czasownik[bezokolicznik]  Imperfectum / czas przeszły niedokonany  Perfectum / czas przeszły dokonany  betekenis / znaczenie proberen probeerde geprobeerd próbować proeven proefde geproefd próbować, degustować raken raakte geraakt dotykać redden redde gered uratować reiken reikte gereikt dosięgnąć reizen reisde gereisd podróżować rennen rende gerend biegać repareren repareerde gerepareerd naprawiać rollen rolde gerold toczyć rusten rustte gerust odpoczywać ruilen ruilde geruild wymieniać schaatsen schaatste geschaatst jeździć na łyżwach schommelen schommelde geschommeld huśtać się schoonmaken maakte schoon schoongemaakt sprzątać schreeuwen schreeuwde geschreeuwd krzyczeć schudden schudde geschud potrząsać schoppen schopte geschopt kopnąć slagen slaagde geslaagd zdać smaken smaakte gesmaakt smakować sparen spaarde gespaard oszczędzać spelen speelde gespeeld grać stemmen stemde gestemd głosować steunen steunde gesteund wspierać stofzuigen stofzuigde gestofzuigd odkurzać stoppen stopte gestopt zatrzymać straffen strafte gestraft karać studeren studeerde gestudeerd studiować sturen stuurde gestuurd wysłać tekenen tekende getekend rysować tellen telde geteld liczyć tennissen tenniste getennist grać w tenisa ziemnego toevoegen voegde toe toegevoegd dodać trouwen trouwde getrouwd brać ślub typen typte getypt pisać na komputerze uitleggen legde uit uitgelegd wyjaśniać uitnodigen nodigde uit uitgenodigd zapraszać veranderen veranderde veranderd zmieniać verbeteren verbeterde verbeterd poprawić, udoskonalić verdelen verdeelde verdeeld dzielić verdienen verdiende verdiend zarobić vergissen (zich) vergiste vergist pomylić (się) verhuizen verhuisde verhuisd przeprowadzać się vermoorden vermoordde vermoord zamordować vernielen vernielde vernield zniszczyć vernietigen vernietigde vernietigd zniszczyć veroorzaken veroorzaakte veroorzaakt powodować verspreiden verspreidde verspreid rozprzestrzeniać verstoppen verstopte verstopt zapchać versturen verstuurde verstuurd wysłać vertellen vertelde verteld opowiadać vertrouwen vertrouwde vertrouwd zaufać verwachten verwachtte verwacht oczekiwać verwennen verwende verwend rozpieszczać verwijderen verwijderde verwijderd usuwać verzamelen verzamelde verzameld zbierać vieren vierde gevierd świętować voelen voelde gevoeld czuć voorspellen voorspelde voorspeld przewidywać voorstellen stelde voor voorgesteld przedstawiać vormen vormde gevormd tworzyć, formować volgen volgde gevolgd śledzić vullen vulde gevuld wypełniać waarschuwen waarschuwde...

czytaj więcej

Zaimki osobowe w języku niderlandzkim – persoonlijk voornaamwoord in het Nederlands [wideo]

Kwi 27, 15 Zaimki osobowe w języku niderlandzkim – persoonlijk voornaamwoord in het Nederlands [wideo]

Opublikowane przez w Zaimki

  Zaimki osobowe (persoonlijk voornaamwoord) Liczba pojedyncza (enkelvoud) ik – ja jij/je – ty hij – on zij/ze – ona het – ono u – Pan/Pani Liczba mnoga (meervoud) wij/we – my jullie – wy zij/ze – oni u – Państwo Zobacz poniższe wideo SŁOWNICZEK: alsjeblieft – alstublieft (proszę – proszę Panią/Pana/Państwo) dankjewel – dankuwel (dziękuję – dziękuję Pani/Panu/Państwu) In de vierde naamval (accusatief of lijdend voorwerp) zijn de persoonlijke voornaamwoorden: Zaimki osobowe (forma dopełnieniowa) Liczba pojedyncza (enkelvoud) mij / me mnie jou / je ciebie u pana(panią) hem jego haar ją het to Liczba mnoga (meervoud) ons nas jullie was u panów, panie, państwa ze/hen/hun ich(je) Voorbeeldzinnen (met verianten in de uitspraak en spelling) – Przykładowe zdania (Robert)de man ziet mij (me) – Robert widzi mnie. (Robert)de man ziet jou (je) – Robert widzi ciebie. (Robert)de man hoort hem (‘m) – Robert słyszy go(jego). (Robert)de man hoort haar (d’r) – Robert słyszy ją. (Robert)de man begrijpt ons. – Robert rozumie nas. (Robert)de man begrijpt jullie. – Robert rozumie was. (Robert)de man verstaat ze (hen) – Robert rozumie ich.   Niderlandzki od podstaw – zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki dopełnieniowe DEZE DIE DIT DAT czyli zaimki wskazujące w języku niderlandzkim...

czytaj więcej

Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra, omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij

Spójniki w języku niderlandzkim – terwijl, nadat, voordat, sinds, zodra Dziś przedstawiam kolejną garść spójników określających zależności czasowe. Te niżej wymienione łączą zdanie nadrzędne (de hoofdzin) z podrzędnym (de bijzin). W zdaniu nadrzędnym orzeczenie zawsze stoi obok podmiotu, natomiast w zdaniu podrzędnym występuje szyk końcowy – orzeczenie ląduje na końcu zdania. Przyjrzyjmy się przykładom: terwijl – podczas Ik was in de keuken terwijl mijn zoon  in de tuin speelde. (hoofdzin) (bijzin) Byłam w kuchni, podczas gdy mój syn bawił się w ogrodzie. mijn zoon – podmiot speelde – orzeczenie nadat – po tym, jak  Zij vertrok nadat zij afscheid had genomen. (hoofdzin) (bijzin) Wyruszła po tym jak się pożegnała. voordat – zanim Kinderen kunnen al glimlachen voordat ze kunnen spreken. (hoofdzin) (bijzin) Dzieci potrafią się uśmiechać zanim nauczą się mówić. sinds – od Sinds ik het weet, ben ik* een stuk rustiger. (bijzin) (hoofdzin) Odkąd o tym wiem, jestem trochę spokojniejszy. zodra – jak tylko Zodra zij vrij waren, gingen ze* naar huis. (bijzin) (hoofdzin) Jak tylko byli wolni, poszli do domu. *Tutaj widzimy, że możemy zacząć również od spójnika i zdania podrzędnego, ale w takiej sytuacji w zdaniu nadrzędnym następuje inwersja – zamiana miejsca podmiotu i orzeczenia (ben ik, gingen ze). Spójniki w języku niderlandzkim – omdat, zodat, totdat, doordat, hoewel, mits, tenzij Znowu spójniki? Znowu. Bo tez sporo ich jest. Nie będę pisać o wszystkich, ale dzisiejszym postem zamierzam zakończyć ten cykl zawierający te najważniejsze, najczęściej używane. A więc do dzieła!  omdat – ponieważ, bo (wskazuje przyczynę lub powód) Ik kan je vandaag niet bellen omdat mijn telefoon kapot is.  Nie moge do ciebie dziś zadzwonić, bo mój telefon jest zepsuty. zodat – tak więc, żeby, aby Ik pas graag op je kind zodat jij kan lezen. Zaopiekuję się chętnie twoim dzieckiem, tak żebyś mógł poczytać.  Ten spójnik wskazuje na pewną konsekwencję działania, dlatego nie można zaczynać zdania od zodat.  totdat – aż do; do; dopóki  Ik blijf hier totdat jij terugkomt.  Zostanę tu dopóki nie wrócisz. doordat – ponieważ; przez to, że; (wskazanie przyczyny) Doordat de dakgoot verstopt was, is het dak van het huis bezweken onder het gewicht aan regenwater. Ponieważ rynna była zatkana, pod ciężarem wody deszczowej  zarwał się dach domu. hoewel – chociaż Ik spreek geen...

czytaj więcej

Rodzajnik nieokreślony een w języku holenderskim.

Kwi 07, 15 Rodzajnik nieokreślony een w języku holenderskim.

Opublikowane przez w Rodzajnik określony i nieokreślony

Dziś skupimy się na rodzajniku nieokreślonym ‘een’. Rodzajnik ten stosować będziemy wówczas gdy dana rzecz lub osoba pojawia się w rozmowie lub tekście po raz pierwszy. Najlepszym przykładem na zobrazowanie tej zasady jest przytoczenie i zanalizowanie fragmentu z bajki. Er was eens, lang geleden een(1) oude man die een(1) zoon had. De(2) zoon was erg ongelukkig omdat hij geen paard had, en hij wilde graag een(3) paard. De(2)oude man was erg arm maar hij hield erg veel van zijn zoon. Hij dacht lang na en eindelijk zei hij tegen zijn zoon: ‘Verkoop mij. Dan kun je alles kopen wat je wenst!’ Dus nam de zoon zijn vader naar de(4) markt. Syn i starzec pojawiają się w tekście po raz pierwszy. Jest to pierwszy kontakt czytelnika/słuchacza z bohaterami opowiadania. Wzmianka na temat syna i starca pojawiła się w tekście już wcześniej. Czytelnik/słuchacz jest zaznajomiony z bohaterami bajki. Autor nie ma na myśli konkretnego konia. Mowa o ‘nieokreślonym, niekonkretnym’ przedstawicielu danego rodzaju, gatunku. Rynek, przyjmuje się za miejsce znane podobnie jak ‘de winkel’, ‘het ziekenhuis’ etc. Po rodzajnik nieokreślony ‘een’ sięgniemy w przypadku krótkich pytań, w których mowa o ‘nieokreślonym, niekonkretnym’ przedmiocie danego rodzaju, osobie. Heb je een computer? – Ja, ik heb een computer. Heb je een hond? – Ja, ik heb een hond. Wat staat daar? – Een tafel, een auto. Wat zie je door het raam? – Een man, een auto en een kat. W przypadku rozwinięcia wypowiedzi obowiązywać będzie zasada zobrazowana fragmentem z bajki. Rodzajnika nieokreślonego ‘een’ zawsze użyjemy w odpowiedzi na pytanie: ‘Wat is dit/dat?’ Wat is dit? – Dit is een kat Wat is dat? – Dat is een kast. Na kolejną odsłonę językowych potyczek Harrego zapraszam za tydzień! Dorota Chaberko Fragment z bajki i analiza: z książki ‘Welles, nietes’ Lidy Zijlmans Artykuł pochodzi z bloga Szkoły Efektywnych Kursów Językowcyh –...

czytaj więcej

Czas teraźniejszy – Tegenwoordige tijd (Odmiana czasowników) [wideo]

Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym: drinken – pić ik temat czasownika + _ (drink) jij temat czasownika + t (drinkt) UWAGA! Drink(t) jij? / w pytaniu pomijamy -t  zij/hij/het temat czasownika + t (drinkt) wij temat czasownika + en (drinken) jullie temat czasownika + en (drinken) zij temat czasownika + en (drinken) inne czasowniki regularne: werken, zoeken, kijken, worden itd.   Słowniczek: De stam van het werkwoord – temat(rdzeń) czasownika drinken -pić (ik drink – (ja) piję) lopen – chodzić, biegać (ik loop) persoonsvorm tegenwoordige tijd – forma osobowa czasu teraźniejszego infinitief – bezokolicznik co jeszcze przetłumaczyć ?     Zobacz również: Konstrukcja aan het + bezokolicznik [wideo] ...

czytaj więcej

VOOR IN OP BIJ /przyimki w języku holenderskim/

Mar 25, 15 VOOR IN OP BIJ /przyimki w języku holenderskim/

Opublikowane przez w Przyimki w języku holenderskim

Przyimek holenderski VOOR – DLA 1. Ik heb een bloem voor jou. 2. Ik heb een cadeau voor jou. 3. Ben je blij? 1. Mam dla ciebie kwiat. 2. Mam dla ciebie prezent. 3. Cieszysz się? Przyimki holenderskie OP OM  IN  w określeniach czasu (KIEDY?) Ik kom op vrijdag om 6.00 uur. Ik kom op vrijdag om 18.00 uur. (mówimy: zes uur) Ik kom in juli. op maandag op dinsdag op woensdag op donderdag op vrijdag op zaterdag op zondag in januari in februari in maart in april in mei in juni in juli in augustus in september in oktober in november...

czytaj więcej

Rodzajnik określony, de czy het – w języku niderlandzkim

Mar 23, 15 Rodzajnik określony, de czy het – w języku niderlandzkim

Opublikowane przez w Rodzajnik określony i nieokreślony

‘De’ i ‘Het’ to rodzajniki określone, które używane są w języku holenderskim przed rzeczownikami. Można je porównać z angielskim ‘the’. Angielskiemu rodzajnikowi określonemu ‘the’ odpowiadają holenderskie ‘de’ i ‘het’. Ponieważ rodzajniki nie występują w języku polskim, stanowią one dla nas niemałą trudność. Według teorii rodzajnik określony ‘het’ będzie występował przed rzeczownikami rodzaju nijakiego, w języku polskim kończącymi się na ‘o’: to dziecko, to okno. Rodzajnik ‘de’ będzie dotyczył rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego, w języku polskim: ‘ta’ – szklanka, ‘ten’ kwiatek. UWAGA! Problem w tym, że rodzaj rzeczowników w języku holenderskim nie pokrywa się z rodzajem rzeczowników w języku polskim, a zatem nasze logiczne rozumowanie na nic się w tym wypadku nie zda. W większości przypadków jest nam zatem nakazane przyswoić sobie tzw. ‘de i het woorden’. Teoria ogranicza się wówczas do prostego, aczkolwiek niezbyt satysfakcjonującego stwierdzenia, że rzeczowniki dzielą się po prostu na te poprzedzone ‘de’ i na te poprzedzone ‘het’, lub inaczej wśród rzeczowników wyodrębnić możemy tzw. grupę ‘de woorden’ i grupę ‘het woorden’. Nieco pokrzepiającą w tym wypadku informacją będzie fakt, iż wśród ‘de i het woorden’ zdecydowanie wyróżnić można charakterystyczne dla nas podgrupy rzeczowników, które przyjmować będą jedynie rodzajnik ‘de’ i te które przyjmować będą jedynie rodzajnik ‘het’. Do odkrycia tej wielkiej i pilnie strzeżonej tajemnicy zapraszam w następnym tygodniu na blogu SVET! Język holenderski a rodzajniki DE i HET Harry wydaje się być zatroskany. Podzielam jego niepokój. Rodzajnik jest przecież niewielką częścią mowy, a tyle wokół niego zamieszania. Skoro jednak poruszyliśmy wątek, czuję się zobowiązana poprowadzić go dalej. Tym razem w globalnym skrócie odnotujemy temat rzeczowników, które mogą być używane zarówno z ‘de’ jak i z ‘het’. Dzielą się one na dwie grupy : A) rzeczowniki, w przypadku których zmiana rodzajnika nie wpływa na znaczenie słowa; B) rzeczowniki, przy których zmiana rodzajnika zmienia znaczenie słowa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku rzeczowników, dla których oba rodzajniki są prawidłowe, często występują jednak pewne preferencje. W celu zobrazowania materii podaję kilka przykładów: de/het deksel – pokrywka (częściej używany rodzajnik:...

czytaj więcej

Przyimki w języku niderlandzkim – lekcja 11 [wideo]

1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim Słówka z zakresu: 251-375 Słowniczek z lekcji wideo: met – z /frites met mayonaise/ van – od naar – do in – w voor – przed achter – za naast – obok beneden – na dole boven – u góry onder – pod op – na tussen – między het midden – środek, (in het midden – w środku) over – o (denken over – myśleć o) over – ponad (vliegen over het huis – lecieć nad domem) bij – przy binnen – w środku buiten – na zewnątrz tegen – przeciw rond – wokół sinds – od (sinds 1830) zonder – bez voor – przed, przedtem na – po, potem om – o (om 2 uur – o drugiej godzinie) Tot les 12 – Do zobaczenia na lekcji 12 [Określenie czasu w języku niderlandzkim. –  Która jest godzina?] wszystkie lekcje z serii 1000 najpopularniejszych słówek w języku niderlandzkim...

czytaj więcej

Spójniki w języku niderlandzkim (en, want, dus, maar) – szyk prosty

Spójniki en, want, dus, maar Spójniki (de conjuncties, de voegwoorden) łączą ze sobą zdania. Dziś przedstawiam cztery spójniki, które łączą ze sobą zdania równorzędne (de hoofdzin + de hoofdzin), a więc występuje po nich szyk prosty – czyli najpierw podmiot (het onderwerp), potem orzeczenie (de persoonsvorm). Jak to wygląda w praktyce? Ano tak:   en – i Het was mooi weer gisteren en wij gingen naar buiten.  Wczoraj była ładna pogoda i poszliśmy na dwór. wij – het onderwerp – podmiot gingen – de persoonsvorm – orzeczenie want – bo, ponieważ Wij gingen gisteren naar buiten want het was mooi weer. Poszliśmy wczoraj na dwór, bo była ładna pogoda. het – het onderwerp was – de persoonsvorm maar – ale, lecz Het regende vanochtend maar wij gingen toch naar buiten. Z rana padał deszcz, ale my i tak wyszliśmy na dwór. dus – więc Het was mooi weer gisteren dus wij gingen naar buiten.  Wczoraj była ładna pogoda, więc wyszliśmy na dwór. Proste, prawda? Holendrzy przywiązują dużą wagę do szyku wyrazów w zdaniu (de woordvolgorde). Nadaje to mowie swoistą melodię i jest dla nich tak ważne, jak dla nas ortografia 😉 Bardziej będzie to widoczne, kiedy zapoznamy się z kolejnymi spójnikami – wymagającymi szyku przestawnego. Ale o tym – innym razem 😉   Spójnik of w języku niderlandzkim Dziś krótkie przedstawienie słówka of . Ma ono dwa znaczenia: 1) of – lub, albo Anna is in een restaurant of zij is in een winkel. Anna jest w restauracji albo ona jest w sklepie. W takiej sytuacji używamy szyku prostego, czyli najpierw podmiot (zij) potem, orzeczenie (is). 2) of – czy Ik weet niet of ik nog van hem hou. Nie wiem, czy go jeszcze kocham.  Tutaj orzeczenie (hou) ląduje na końcu zdania. DORA Ten artykuł pochodzi z bloga Język holenderski – pół żartem, pół serio     Zobacz również wideo: Spójniki(voegwoorden) w języku...

czytaj więcej
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę prywatności.
OK
X
400x80
¤